I. FEJEZET: NÉV, SZÉKHELY

 1. Az Egyesület működési területe: Zala megye.
 2. Az Egyesület székhelye: Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8. I. em. 6.
 3. Az egyesület neve: Vega Csillagászati Egyesület (a továbbiakban az Egyesület). Rövidítése: VCSE.

 

 1. II. FEJEZET: AZ EGYESÜLET CÉLJAI:

 2. népszerűsíti a csillagászat és más tudományok csillagászattal kapcsolatos eredményeit;
 3. csillagászati megfigyelőprogramokat szervez;
 4. korszerű távcsöveket és segédeszközöket tervez és készít;
 5. támogatja a csillagászathoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését, továbbfejlesztését.

 

III. FEJEZET: AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE:

 1. amatőrcsillagászati tájékoztatót és egyesületi körleveleket ad ki;
 2. folyóiratokat, szakkönyveket, térképeket, távcsöveket, oktató és ismeretterjesztő, és megfigyelési segédeszközöket szerez be;
 3. népszerűsítő, oktató és továbbképző előadásokat, távcsöves bemutatókat és amatőrcsillagászati táborokat szervez és bonyolít le;
 4. továbbá minden olyan tevékenységet folytathat, amely a kitűzött célok megvalósulását szolgálja.

 

IV. FEJEZET: AZ EGYESÜLETI VAGYON

 1. Az egyesületi vagyon forrásai:

– tagdíjak

– egyesületi rendezvények bevételei

– adományok.

 1. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

 

V. FEJEZET: A TAGSÁG FORMÁI

 1. Az Egyesületnek lehetnek rendes és ifjúsági tagjai. A tagok bármilyen állampolgárságú, 12 évesnél idősebb magánszemélyek, valamint jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok is lehetnek.
 2. Rendes tag az lehet, aki felvételét kéri az Egyesületbe, annak alapszabályát elfogadja, és tagdíjfizetési vállalást tesz. Rendes tagokat a titkár vesz fel.
 3. Ifjúsági tag az lehet, aki felvételét kéri az Egyesületbe, annak alapszabályát elfogadja, még nem töltötte be 18. életévét és tagdíjfizetési vállalást tesz. Ifjúsági tagokat a titkár vesz fel. Az az ifjúsági tag, aki betölti 18. életévét, a következő január 1-től automatikusan az Egyesület rendes tagjává válik.

 

VI. FEJEZET: A TAGOK KÖTELESSÉGEI

 1. Az Egyesület tagjainak kötelessége, hogy az alapszabályt betartják és tagdíjfizetési vállalásuknak mindenkor eleget tesznek.
 2. Az Egyesület tagjai kötelesek az Egyesület érdekei szerint tevékenykedni.

 

VII. FEJEZET: A TAGOK JOGAI

 1. A tagok részvételi, javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek a közgyűlésen. Jogi személy tagok esetében e jogokkal képviselője élhet.
 2. A 18. életévüket betöltött magyar állampolgárságú tagok bármely egyesületi tisztségre megválaszthatók. A magyar állampolgárságú kiskorú tagok koruknak megfelelő egyesületi tisztségre választhatók. Minden tag választójoggal rendelkezik.
 3. A tagok a tudomásukra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatják az Egyesület bármely törvénysértő határozatát.

 

VIII. FEJEZET: A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

 1. A tagság megszűnik törlés útján. A titkár köteles törölni azt a tagot, aki nem tesz eleget tagdíjfizetési vállalásának.
 2. A tagság automatikusan megszűnik elhalálozás útján, illetve jogi személy tag esetében annak megszűnte által.
 3. A tagság megszűnik kilépés útján, ha a tag ezen szándékát az elnökségnek írásban bejelenti.
 4. A tagság megszűnik kizárás útján. Tagot csak a közgyűlés zárhat ki. A kizárást indokolni kell. Kizárni csak olyan tagot lehet, aki bűncselekményt követett el, vagy az Egyesület alapszabályát súlyosan megsértette.

 

IX. FEJEZET: Az EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

 1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot.
 2. A közgyűlést az elnökség szükség szerint, de legalább évente hívja össze. Ezen felül akkor hívja össze az elnökség a közgyűlést, ha azt a tagok legalább egynegyede vagy az ellenőr – az ok és a cél megjelölésével – az elnökségtől kéri. A közgyűlést a kérés tudomásra hozásától számított 30 napon belülre kell összehívni. A közgyűlés helyéről, idejéről és napirendjéről az elnökség minden tagot legalább 15 nappal előbb értesít.
 3. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább kétötöde jelen van.
 4. Az elnökség a közgyűléssel egyidejűleg hívja össze az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó új közgyűlést is, amely új közgyűlés eshet arra a napra is, amelyen az eredeti közgyűlés lett volna. Erre az új közgyűlésre, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, akkor kerül sor, ha az eredeti közgyűlés a fentiek szerint határozatképtelennek bizonyult.
 5. Az Egyesület feloszlásának, úgyszintén más egyesülettel való egyesülésének kimondása, valamint az alapszabály megállapítása és módosítása tárgyában a közgyűlés határozatot a jelenlévő tagok legalább háromnegyedének egyetértésével, más ügyekben szótöbbséggel hoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A tisztségviselők megválasztása titkosan történik, más ügyekben a szavazás nyílt.
 6. A közgyűlést az elnök vezeti le. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent tagok számát és neveit, a határozatok tartalmát és hatályát, és a közgyűlés minden lényeges mozzanatát.
 7. A közgyűlések nyilvánosak.

 

X. FEJEZET: A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE

 1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 2. a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
 3. b) az Egyesület tisztségviselőinek: az elnöknek, a titkárnak, az elnökségi tagoknak és az ellenőrnek a megválasztása és visszahívása;
 4. c) az elnökség beszámolójának és az ellenőr jelentésének az elfogadása;
 5. d) a tagdíj mértékének a megállapítása;
 6. e) az Egyesület feloszlásának, úgyszintén más egyesülettel való egyesülésének kimondása;
 7. f) az Egyesület megszűnése esetén döntés a vagyon felhasználásáról;
 8. g) tagok kizárása;
 9. h) a közhasznúsági jelentés elfogadása;
 10. i) az éves beszámoló jóváhagyása.
 11. A közgyűlés a tagok indítványai és panaszai alapján bármely egyesületi ügyben dönthet.

 

XI. FEJEZET: AZ ELNÖKSÉG

 1. Az elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, a közgyűlések között az Egyesület irányító testülete.
 2. Az elnökség tagjai: az elnök, a titkár, az ellenőr, és az elnökségi tagok. Az elnökség megbízatása két évre szól. Létszámát a közgyűlés választja meg időről időre.
 3. Az elnökség legalább hat havonta ülést tart, amelyeket az elnök hív össze. Ezen felül az elnökség bármely két tagjának, illetve a titkárnak vagy az ellenőrnek a kérésére soron kívüli elnökségi ülést kell összehívni, a kérés megtételétől számított 30 napon belülre. Az elnökségi ülések nyilvánosak.
 4. Az elnökség ülései akkor határozatképesek, ha azon az elnökség tagjainak több, mint a fele megjelent.
 5. Az elnökség határozatot szótöbbséggel, nyílt szavazással hoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 6. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elnökség határozatait, azok hatályát, a határozat elfogadása mellett és ellene szavazó elnökségi tagok neveit, valamint az ülés időpontját és a jelenlévők neveit.

 

XII. FEJEZET: AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE

 1. A közgyűlések közötti időszakokban az elnökség jogkörébe tartozik a döntési jog minden olyan egyesületi ügyben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy a tisztségviselők jogkörébe.
 2. Az elnökség jogköre:

– a soronkövetkező közgyűlés összehívása

– az éves költségvetés elfogadása

– az Egyesület vagyonának kezelése

– az éves programterv elfogadása

– az ügyrend megállapítása

– a titkár tevékenységének felügyelete

– döntés ügyintézők alkalmazásáról.

 1. Az ügyrendnek tartalmaznia kell:

– a közgyűlések és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek őrzésére

– a közgyűlés és az elnökség döntésének tartalma, időpontja, hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányának megállapítására

– az elnökség és a közgyűlés határozatainak a tagokkal, más érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjára

– az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjére

– az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételi módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságára

– az elnökség tagjai közötti munkamegosztásra vonatkozó szabályokat.

 

XIII. FEJEZET: AZ ELNÖK ÉS A TITKÁR HATÁSKÖRE

 1. Az elnök jogkörébe tartozik:

– az Egyesület képviselete

– az elnökség üléseinek alapszabályszerű összehívása, javaslat a napirendre

– a közgyűlés és az elnökség üléseinek levezetése; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt

– a közgyűlés és az elnökség jegyzőkönyveinek aláírása

– az ügyrend által rábízott feladatok ellátása.

 1. A titkár tevékenységét folyamatosan végzi. Jogkörébe tartozik:

– tagok felvétele, törlése,

– az Egyesület tevékenységének megszervezése,

– a közgyűlés és az elnökség által a jogkörébe utalt olyan egyéb egyesületi ügyek, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség vagy az elnök jogkörébe.

 1. Az Egyesület ügyintézőinek javadalmazásáról az elnökség dönt. A munkáltatói jogokat a titkár gyakorolja.
 2. Az Egyesületet az elnök, távollétében a titkár képviseli.
 3. Az elnök jogkörét akadályoztatása esetén a titkár gyakorolja. Az elnökségtől kapott eseti felhatalmazás esetén az elnök, ill. a titkár jogkörét az elnökség más tagja is gyakorolhatja.

 

XIV. FEJEZET: AZ ELLENŐR HATÁSKÖRE

 1. Az ellenőr az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrzi.
 2. Az ellenőrt a közgyűlés két évre választja. Az ellenőr bármikor megvizsgálhatja az Egyesület dokumentumait és számvitelét. Az ellenőr minden közgyűlésen jelentést tesz. Az ellenőr kezdeményezheti az Egyesület tisztségviselőinek visszahívását.

 

XV. FEJEZET: AZ EGYESÜLET KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGE

 1. Az Egyesület pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük anyagi támogatást nem fogad el. Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat. Az Egyesület országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.
 2. Az Egyesület helyi önkormányzati választáson polgármesterjelöltet és helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

 

XVI. FEJEZET: AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGA

 1. Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

– tudományos tevékenység, kutatás,

– oktatás és ismeretterjesztés,

– kulturális örökség megóvása,

– környezetvédelem.

 1. Az Egyesület tagjain kívül más is részesülhet az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.
 2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú célok megvaósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
 3. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja (III. fejezet).
 4. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásokat nyújt. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásai:

– fórumot biztosít amatőrcsillagászati tájékoztatójában és rendezvényein a szakcsillagászok és az amatőrcsillagászok eredményeinek közzétételére;

– lehetőséget biztosít bárki számára, hogy csillagászati ismeretek elsajátítása és fejlesztése céljából az Egyesület munkájában részt vegyen, az Egyesület által szervezett és lebonyolított előadásokat, táborokat, különösen a távcsöves bemutatókat, és egyéb rendezvényeket látogathassa;

– távcső- és műszerépítési kérdésekben, valamint szakmai kérdésekben ingyenes szaktanácsadást végez; – tájékoztatja a sajtó útján a közvéleményt jelentősebb csillagászati eseményekről, új felfedezésekről és elméletekről;

– tájékoztatást és szaktanácsadást nyújt fényszennyezéssel kapcsolatos kérdésekben.

 

XVII. FEJEZET: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

 1. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) ), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
 2. a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 3. b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötött jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület céljai szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagok számára nyújtott alapszabályszerű juttatás.
 4. Nem lehet az Egyesület könyvvizsgálója, aki
 5. a) tagja az elnökségnek,
 6. b) az Egyesülettel megbízatásán kívüli tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 7. c) az Egyesület céljai szerinti juttatásból részesül (kivéve, ha az adott juttatást bárki igénybe veheti, vagy mint az Egyesület tagjának nyújtott juttatásról van szó)
 8. d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

XVIII. FEJEZET: ZÁRADÉK

Az Egyesület jelen alapszabályát az Egyesület 2004. február 7-i közgyűlése nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

Az Egyesület önálló jogi személy.

Az Egyesület megszűnik feloszlással illetőleg feloszlatással.

Az Egyesület felett a Zala Megyei Főügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. törvény, az 1997. évi CLVI. törvény és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai az irányadók.