(A 2004. évi közgyűlésen elhangzott elnökségi beszámoló)

A Vega Csillagászati Egyesület jelenlegi elnökségét a 2002. február 17-i közgyűlés választotta meg, és mindvégig változatlan összetételben működött (Csizmadia Ákos titkár, Csizmadia Szilárd elnök, Felső Géza, Mikics Károly, Szekeres Tibor és Zelkó Zoltán elnökségi tagok). Ez az elnökség 2002. szept. 15-én, 2003. április 18-án, szeptember 6-án és december 28-án ülésezett. Erről a négy ülésről három alkalommal egy-egy, egy alkalommal két elnökségi tag hiányzott, ez azonban egyik esetben sem okozott határozatképtelenséget.

A VCSE elnöksége lényegében 1999 óta változatlan összetételben működik: 2000-ben Zelkó Zoltán lemondását követően Csizmadia Ákos lett a titkár, azonban pozíciócserével mindketten az elnökség tagjai maradtak, továbbá az elnökség ötről hat főre növekedett 2002-ben, amikor Felső Géza is az elnökség tagja lett. Az elnökség személyi összetételének stabilitása lehetővé tette, hogy a VCSE egyszer már elhatározott hosszú távú fejlesztési terveit minden különösebb vita nélkül, mindig csak előre tekintve megvalósítsuk. Ugyanakkor az elnökségi tagok igen kevés szerepet tudtak vállalni az Egyesület szervezési, ügyviteli és egyéb munkáinak kivitelezésében. Erről nem egészen ők tehettek, hanem leginkább az Egyesület sajnálatos földrajzi széttagoltsága, amelynek az oka nem annyira a VCSE-n belül keresendő, hanem sokkal inkább az Egyesület tagságának gerincét adó ifjabb réteg Zala megyéből való elvándorlásának.

 

 1. Taglétszám alakulása

 

 1. március 1-én a VCSE tagjainak száma 30 fő volt: 29 magánszemély és egy szervezet. 2003-ban közülük tagdíjfizetés elmulasztása miatt törlése került Zsédely Sebastian tagsága. Az Egyesületnek 2003. folyamán tagja lett Babics László budapesti nyugdíjas tanár, Csizmadia Tamás sármelléki gimnazista, Czakó Judit budapesti gimnazista, Fitos Gábor és Fitos Márk zalaegerszegi gimnazisták és Fitos Péter zalaegerszegi egyetemi hallgató, Gálicz Eszter székesfehérvári gimnazista, Glatz Katalin budapesti mérnök, Henczi Zoltán misefai gimnazista, Nagy Zsófia miskolci gimnazista, Siposs Katalin zalaegerszegi egyetemista, összesen 11 fő. Velük együtt a VCSE taglétszáma jelenleg kereken 40 fő. Ennél magasabb csak egyszer volt (43 fő). Az új tagok közül 6 fő Zala megyei és öten Zala megyén kívüliek. A 6 fő Zala megyei tagból ketten Budapesten tanulnak. Ez a szokásos megoszlása tagjainknak, amint azt a következő adatok is bizonyítják:

VCSE

Zalaiak: 32 fő (80%)

Máshonnét: 8 fő (20%), ezen belül: Budapest:                              3

Vas megye:                  2

BAZ megye:                 1

Veszprém megye:       1

Fejér megye:                1 fő.

 

Zalai tagtársaink közül 21 fő él Zalában, 10 fő Budapesten és egy fő Pécsen tanul vagy dolgozik. (Azért számoljuk zalaiaknak őket, mert vagy innen származtak el, vagy állandó bejelentett lakcímük a VCSE-nél zalai illetőséget takar.) Azaz a tagság 80%-át adó zalaiak 34%-a, azaz pontosan egyharmada Budapesten található nemcsak hét közben, hanem sajnos gyakran hét végén is! Még sajnálatosabb, hogy közöttük található a VCSE elnökségének hat tagjából három fő, és a legaktívabb tagok nagy része is!

A Vas megyei GAE Alapszabályában található egy paragrafus, miszerint a taglétszámnak csak egyharmada nem lehet vasi. Noha mi ilyen „paternalista” előírást nem követünk, tagságunk jellegéből fakadóan zalai szervezetként alakultunk, maradtunk annak és működünk ma is. Mivel azonban 3 budapesti és 10 Zalából odaingázó tagtársunk a taglétszámnak pontosan 33%-át teszi ki, megfontolandó, hogy a VCSE ne bővítse ki tevékenységét egy budapesti helyi csoporttal. Azonban alaposan elő kell ezt készíteni, és végig kell gondolni, hogy ez semmilyen módon ne csökkentse a zalai rendezvényeink számát, minőségét és súlyát, valamint ne jelentsen további plusz terheket a vezetőségnek (mivel újabb feladatot már nagyon nehezen tudnánk felvállalni). Az e kérdéseken való közös gondolkodásra minden tagtársunkat felkérjük, segítsen meglelni a helyes választ. (Különösen időszerű ez annak fényében, hogy csak a következő két évben előreláthatólag további 6-8 tagtársunk fog Budapesten továbbtanulni Zalából!!)

 

 1. Az Egyesület gazdálkodása

A VCSE könyvelését Németh Andrea tagtársunk végezte el, nagy hozzáértéssel és tapasztalattal. Az elnökség ezúton szeretne neki köszönetet mondani munkájáért. Minden év számvitele 2003. december 31-ig le van zárva, a bizonylatok, nyugták és számlák az Egyesület irattárában el vannak helyezve. A T. Tagtársak az elnöki asztalon elhelyezett „Naplófőkönyv”-be betekintve tájékozódhatnak a VCSE elmúlt évekbeli gazdálkodásáról.

A VCSE 1999 előtt előbb 40 ezer, majd 100 ezer forintból gazdálkodott egy-egy évben. A napfogyatkozás évében 1 millió forint ment át a VCSE „kezein”, azóta stabilan 500 ezer forint körül mozog az éves költségvetésünk.

Az egyetlen biztos bevételi forrásunk a tagdíjak, noha ebből származik a legkevesebb bevétel. 2003-ban tagdíjakból 30 ezer forint bevételünk volt. Akár csökkenthetjük is egyébként a tagdíjakat, mert a VEGA elektronikus kiadásával számottevő összegeket spórulunk meg (ráfordított időről nem is beszélve). Az elnökség elképzelhetőnek tart egy 20% mértékű tagdíjcsökkentést, ha a tagság úgy ítéli meg, ez növelheti a taglétszámot is egyben.

Második biztos forrásunk a SZJA 1%, amelyből legutóbb 85 462 forint bevételünk volt. A legnagyobb probléma ezzel, hogy nem tervezhető, csak októberben érkezik meg az APEH-tól a bankszámlánkra, és nagyon kevés tagtársunk fizet SZJA 1%-ot, lévén még nem kereső diák, és a keresők sem éppen azon multimilliomosok közé tartoznak, akik netalántán becsületes adófizetők lennének… Kérünk mindenkit, barátait, munkatársait, szüleit és rokonait, ismerőseit kérje meg, hogy SZJA 1%-ukat a VCSE-nek ajánlják fel!

Harmadik bevételi forrásunk – és egyben legnagyobb kiadási tételünk – a nyári tábor részvételi díjai. A 2001. évi kustánszegi tábort leszámítva minden táborunk nyereséges volt, bár egyikből sem volt 20 000.- Ft-nál nagyobb a bevétel.

Végezetül a pályázatokról is essen szó. Ezekből hol évi 15 000, hol 80 000.- Ft bevételünk van. 2003-ban első ízben nemcsak Zalaegerszeg MJV önkormányzata, hanem a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány is támogatott minket. Zalaegerszeg városától remélhetjük a legtöbb pályázati bevételt, az azonban teljességgel kiszámíthatatlan, hogy az adott városi politikai helyzetben éppenséggel mennyit sikerül a VCSE-nek juttatni. Ezért erre a forrásra hosszabb távon nem építünk, ugyanakkor a VCSE napi működésének biztosításában ezek a városi támogatások nagyon is fontos szerepet töltenek be. 2002-ben sikerült 80 000.- Ft-ot nyernünk ZMJV egyik pályázaton, ebből 2003-ban egy 70/900-as lencsés, óragépes refraktort, egy 6 és egy 9 mm-es okulárt szereztünk be.

Kiadásainkban legnagyobb tétel a postaköltség, a fénymásolás és a nyári tábor. 2004. évi költségvetésünket az alábbi táblázat mutatja be:

 

BEVÉTELI TERVEK:

 1. évi eredmény áthozat: 184 000.- Ft

Tagdíjak:                20 rendes:                                 24 000.- Ft

10 ifjúsági:                                    6 000.- Ft

SZJA 1%:                                                                     90 000.- Ft

Nyári tábor bevételei:                                              150 000.- Ft

Pályázati eredmények:                                             30 000.- Ft.

Összesen:                                                                    484 000.- Ft

 

KIADÁSOK

Általános működési költségek:                                35 000.- Ft

Postaköltség:                                                               15 000.- Ft

CD kiadása:                                                                  15 000.- Ft

Nyári tábor:                                                               120 000.- Ft

Csillagidő:               40x12x50Ft                                24 000.- Ft

Nyomtató vásárlása:                                                   80 000.- Ft

Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány

csillagvizsgálója építésének támogatása:                   25 000.- Ft

Könyvek:                                                                        20 000.- Ft

Adósságok visszafizetése:                                             50 000.- Ft

/Konferencia-részvételi, utazási támogatás Magyarországon belül?/

Tartalék:                                                                        100 000.- Ft

 

 1. Rendezvények

2003-ban egyetlen nagyobb rendezvényünk volt, még pedig a nagy sikerű nyári tábor. A siker forrása egyfelől a kedvező időjárásban keresendő: 2002-vel ellentétben, amikor folyamatosan esett és egyetlen éjszaka sem tudtunk észlelni, 2003-as táborunkban négy derült éjszaka is végeztünk meteormegfigyeléseket! Másfelől a táborlakók örvendetesen nagy aktivitást és lelkesedést mutattak az amatőrcsillagászati megfigyelések végzésében és a csillagászati ismeretek elsajátításában, és ez a lelkesedés nem fogyott el 2003. őszén sem. Reméljük, a 2004. évi tábor és az idei ősz újabb lendületet ad a VCSE működésének!

Nyilvánosan meghirdetett programjainkra alkalmanként 15-20-an is eljöttek Zalaegerszegen, illetve zártkörű programjainkra állandósult a 6 fős létszám. Mindig változó, hogy éppen kik alkotják a hat főt. Míg az előző számmal elégedettek lehetünk és örülhetünk neki, az utóbbival kevésbé. Meg kell találnunk a megfelelő formát és módot, amellyel a havonkénti egyesületi összejövetelek látogatottságát vonzóbbá tehetjük. Ebben leginkább tagtársaink javaslataira számítunk, hiszen ők tudják, miért jönnek el, vagy miért nem jönnek el. Feltétlenül kérjük őket, osszák meg velünk, ezzel kapcsolatos gondolataikat, továbbá tegyenek javaslatokat, milyen előadásokon, programokon vennének rész szívesen!

 1. Kiadványok

A VCSE kiadványa, a VEGA-nak négy száma (63-66.) jelent meg 2003 folyamán, teljesen elektronikus kivitelben. Elhatároztuk azonban, hogy ezen túl nemcsak elektronikusan, hanem papír változatban is eljuttatjuk a VEGA-t azoknak a tagtársaknak, akik ezt kérik. Mivel az elnökség ügyviteli feladatot vállaló tagjainak nincs megfelelő mennyiségű szabadidejük a VEGA nyomdai színvonalú szerkesztésére, a nyomtatott verzió egész egyszerűen csak egy HTML-formátumú weboldal kinyomtatása lesz. Az elektronikus verzió lesz a fő változat, hiszen ebben képeket sokkal jobb minőségben közölhetünk. Az 50 példányban megjelenő VEGA-t nyomdában nyomtatni iszonyatosan drága lenne.

 1. szeptemberétől indult meg a „Csillagidő” c. havonként megjelenő, tagtársaknak postázott két A4-es oldal terjedelmű körlevél. Ez a körlevél sikerrel járult hozzá a tagtársak nagyobb aktivizálásához, ezért fenn fogjuk tartani és a jövőben is megjelentetjük.

A 2003-ra tervezett VCSE CD nem készült el, csak mintegy 20%-ban. Befejezése 2004. I. felében várható. Tartalmazni fogja a VCSE eddigi összes kiadványait, számos egyéb információt, egy csillagászati tankönyvet és sok, különböző nagy professzionális távcsövekkel készített képet.

 1. Ismeretterjesztés

Az ismeretterjesztésnek számos színterén, így a havonkénti egyesületi összejöveteleinken előadás formájában, a honlapon cikkek formájában, és távcsöves bemutatókon, valamint a VEGA-n keresztül írásos módon végeztünk csillagászati ismeretterjesztést.

Csillagászati e-szakkörünket a szükséges álló humán erőforrás hiánya miatt megszüntettük, az ott elhelyezett anyagokat a honlap „Cikkek” menüpontjában helyeztük el. A jövőben feltétlenül szükséges lenne egy ifjúsági csillagászati szakkör működtetése – feltéve, ha lesz, aki vezeti!

 

 1. Észlelőmunka

2003-ban nem szűkölködtünk látnivalókban, és elmondhatjuk, elkezdődött az észlelőmunka újbóli fellendülése. Nagyon szeretnénk, ha nemcsak a közös észlelőesteken születnének megfigyelések, hanem mindenki végezne öntevékenyen is megfigyeléseket, és ezeket eljuttatná a VCSE-hez!

Nehéz válogatni a 2003. év VCSE-tagok által végzett csillagászati megfigyelései közül, melyik tekinthető kiemelkedőnek: a 2003. május 31-i részleges napfogyatkozás emlékezetes megfigyelése vagy a november 20-i sarki fény izgató látványa? Sokkal könnyebb a mélypontot kijelölni: a november 8/9-i holdfogyatkozást nem láttuk, a Nyugat-Magyarországi katasztrofális időjárás miatt…

Ezért talán célszerűbb időrendben megemlékezni a megfigyeléseinkről (az idő hiánya miatt sajnos nem lehet mindegyikről). 2003. május 15/16-án 3 fő a hajnali teljes, hazánkból részben látható holdfogyatkozást észlelte és mért néhány kontaktus-időpontot (Németh Ádám, Csizmadia Ákos és Szilárd). Május 31-én hajnalban, a Vas megyei Velemből vasi amatőrcsillagász barátainkkal együtt figyeltük a kísérteties napfelkeltei napfogyatkozást (Bedő Ferenc, Bedő Veronika, Csizmadia Szilárd, Glatz Katalin, Henczi Béla, Henczi Zoltán, Lázár József, Simonkay Piroska, Srágli Attila és Zelkó Zoltán), valamint Németh Andreától kaptunk Zalaegerszegről készített felvételeket. A nyári táborban 325 meteor adatait jegyeztük fel négy éjszaka. November 20-án igen sok tagtársunk látta a hatalmas sarki fény-jelenséget, amelyről többen, így Bedő Veronika, Fitos Péter, Mikics Károly és Csizmadia Szilárd is részletes beszámolót és dokumentációt készített. December hónapban elkezdtük a Vénusz észlelését.

 

 1. Kapcsolatok társszervezetekkel

A VCSE kiadványait megküldjük a GAE-nek, az APCSE-nek és a NAE-nek. A GAE és az APCSE rendszeresen megjelenő kiadványait, illetve a NAE alkalmi kiadványait megkaptuk. Folyamatos levelezésben állunk az MCSE Meteormegfigyelő Csoportjával.

Megkapjuk az Internetional Meteor Organization, a North American Meteor Society és az American Meteor Society elektronikus körleveleit. Elhatároztuk, hogy a NAMN Notes-ban közzé fogjuk tenni megfigyeléseinket a jövőben.

Köszönettel tartozunk a TIT Öveges József Egyesületének és alelnöküknek, Bánfalvi Péter, hogy rendszeresen használhatjuk 100/1000-es lencsés távcsövüket.

A jövőben sem célszerű bezárkóznunk. Kapcsolatainkat természetszerűleg a GAE, NAE, APCSE egyesületekkel érdemesebb szorosabbra fűznünk, erre a Vasi-Zalai Amatőrcsillagász Találkozók és a különféle találkozók kínálnak jó alkalmat. Kívánatosnak látjuk egy informálisabb szerveződés megalakítását, amely biztosítaná a rendszeres személyes találkozókat, amelyek jelenleg meglehetősen ötletszerűen és alulszervezéssel vannak lebonyolítva.

 

 1. Csillagvizsgáló

A Zalaegerszegi Uránia Bemutató Csillagvizsgáló pusztulásához, bár semmi közünk a pusztulás folyamatához, a VCSE elnöksége nagy szomorúsággal és sajnálkozással veszi tudomásul. Meg kell állapítanunk, ez az intézmény, távcsöve és épülete helyrehozhatatlanul elpusztult. Valaha ez az intézmény nevelte ki Horváth Tibor és Tuboly Vince vas megyei amatőrcsillagászokat, Juracskó András bolygómegfigyelőt és még Mizser Attila is észlelt itt a nyolcvanas évek elején.

A VCSE 1996-1998 között megpróbálkozott saját csillagvizsgáló létesítésével Zalaegerszegen, de az akkori anyagi körülményeink ezt lehetetlenné tették. 1999-2000-ben Csarnai Zoltán egy próbálkozása mellé álltunk, de ez sem vezetett eredményre. Azóta a csillagvizsgáló ügyét jegeltük, mert se tagtársainknak nincs pénzük egy csillagvizsgáló létrehozására, amikor az Egyesület fenntartására is éppen csak szűkösen telik saját zsebeinkből. Nem láttam a város vezetésében azt a szándékot, eltökéltséget, hogy Izsák Imre szülővárosában újra lesz bemutató csillagvizsgáló, hogy a megyeszékhelyek között nem marad szégyenszemre egyedül és létrehoz egy obszervatóriumot. Noha beszéltünk mind a polgármesterrel 1997-ben, mind a megfelelő önkormányzati bizottságok elnökeivel, mindösszesen 50 000.- Ft támogatásra kaptunk ígéretet. Ezt nem vettük igénybe, és nyilván azóta feledésbe is merült.

Ebbe a helyzetbe nem törődhetünk bele, még ha esetleg nincs is szükség nagy bemutató csillagvizsgálóra. Elsődleges célunk az, hogy mindenki maga végezzen amatőrcsillagászati megfigyeléseket, ehhez, pedig elsősorban otthoni távcsövekre, megfigyelőhelyre van szükség. Éppen ezért stratégiaváltással, a VEGA 66. számában leírt módon, kisebb távcsövekkel, akár városból is végezhető megfigyelésekre kellene tenni a tagságunknak a hangsúlyt. Ehhez szükséges ismeretek átadása, célok kijelölése folyamatban van illetve részben már meg is történt. A nagyon közeli jövőben a tagsággal együtt működve el kell döntenünk, egy zalaegerszegi csillagvizsgáló jelen körülmények között teljesen irreális tervét igyekszünk-e megvalósítani, vagy a tagtársak jelenleg is jó műszerezettségét tovább javítva az észlelőkedvet hozzuk meg újra. Valaha, 1991 és 1995 között a VCSE tagok igen sok megfigyelést végeztek akár még a belvárosból is a bolygókról, Holdról, kettőscsillagokról, azóta ez sajnos csökkent. Nem annyira a megfigyelések száma, hanem azok dokumentáltsága. Az elnökség elhatározta – és remélhetőleg az újonnan megválasztott elnökség követi ezt az elképzelést -, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy amatőrcsillagászati megfigyeléseinket megfelelő formában dokumentáljuk és publikáljuk ismét!

 

 1. Műszerpark.

A VCSE 12 cm-es Newton-ja és CCD-je mellé vásároltunk egy 70/900-as refraktort is, és egy 9 és egy 6 mm-es okulárt is. Mindkét távcső kölcsönözhető. Az Amakam CCD kamera 2003. október 27-e óta kölcsön van adva a hegyhátsáli Scutum csillagvizsgáló tulajdonosának, Horváth Tibor tagtársunknak. Egyik 9 mm-es okulárunk 2003. december 13-a óta Fitos Gábor, Márk és Péter tagtársainknak van kölcsönadva. Természetesen tagjaink amatőrcsillagászati munkásságát a jövőben is szeretnénk segíteni ilyen kölcsönzésekkel, ehhez azonban két dolog kell: az egyik, hogy tagtársaink bátrabban kérjenek kölcsön egyesületi tulajdonokat, a másik, hogy megfelelő összeggel rendelkezzünk, amelyekből további beszerzéseket hajthatunk végre!

 

 1. Egyebek

A VCSE-hez mintegy 15 megkeresés érkezett 2003-ban e-mailben, amelyben csillagászati szakmai kérdésekre kerestek, kértek válaszokat. A válaszokat Csizmadia Szilárd és Zelkó Zoltán készítette el és ezeket elküldtük a kérdezőknek, akik azt megköszönték.

2003-ban számos tagtárs illetve annak szülője segített az egyesületi élet és rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Mindannyiuknak köszönjük a segítséget, külön is kiemelve Bedő Veronikát, Lázár Józsefet és Srágli Attilát, illetve családjaikat a 2003. év folyamán nyújtott önzetlen segítő munkájukért.