Schmall Rafael felvétele
Schmall Rafael felvétele

Szeretettel hívjuk meg a VCSE összes tagját a Vega Csillagászati Egyesület (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8.) soron következő közgyűlésére! A közgyűlést az elnökség (2020. dec. 27-i ülésén) a következő időpontra és helyszínre hívta össze:

a közgyűlés időpontja: 2021. április 10. (szombat), 14:00 órai kezdettel,

a közgyűlés helyszíne: elektronikusan, Zoom-on keresztül, a linket tagtársainknak április 8-9-én küldjük ki arra az e-mail címre, amit az Egyesületnek megadtak.

Kérjük, hogy a közgyűlésen minél nagyobb számban megjelenni, vagy képviseltetni szíveskedjetek magatokat. A közgyűlés legkevésbé a bürokratikus adminisztráció színtere (legalábbis a VCSE-ben…), sokkal inkább az Egyesület aktuális helyzetét felmérve a következő 1-2 év, néha a messzebbre mutató távlati célok közös kitűzésének a helyszíne, annak felmérése, ki mit vállalhat, ki mit szeretne, hogyan juthatunk előbbre. Ezen felül közösségi élmény, a személyes találkozás helye. Minden tag hozzűszólási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik.

A közgyűlés napirendje és időkerete a következő:

  1. Jegyzőkönyvvezető választása.

  2. Napirend elfogadása, módosítása.

  3. Elnökségi beszámoló és 2021-2022. évi programok.

  4. A felügyelőbizottság jelentése.

  5. Az elnökség beszámolójának, az fb jelentésének és az éves jelentések, közhasznúsági beszámoló stb. elfogadása

  6. Tagdíjak megállapítása.
  7. 2021. évi Hettyei János Díj odaítélése.

  8. Egyesületi csillagda és ingatlan kérdései.

  9. Tájékoztató a nyári táborról és más idei egyesületi programokról.
  10. Egyebek.

A közgyűlés határozatképessége és megismételt közgyűlés
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele jelen van személyesen vagy képviselője útján. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelennek bizonyulna, arra az esetre az elnökség már most új közgyűlést hív össze, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban. Ezt a megismételt közgyűlést változatlan helyszínnel és napirenddel tartjuk ugyanaznap 14:15 órai kezdettel.
Részvétel megbízott képviselő útján (Alapszabály IX/8. pont):
Az a tagtárs, aki személyesen nem tud részt venni a közgyűlésen, az megbízhat valakit, hogy képviselje őt a közgyűlésen és szavazzon vagy felszólaljon helyette. A képviselethez szükséges formanyomtatvány innen tölthető le, és aláírt, szkennelt vagy lefotózott változatát kell legkésőbb 2021. április 9-ig a vcse@vcse.hu címre elküldeni az Egyesület elnökének címezve. Kérjük tagtársainkat, hogy ha nem tudnak eljönni a közgyűlésre, a közgyűlés határozatképességét biztosítandó, képviselő útján vegyenek részt a közgyűlésen.

Fontosabb dátumok és program:

2021. március 18.: A közgyűlés meghívóinak kiküldése elektronikusan a tagtársaknak, a honlapon való elhelyezése (ez az oldal).

március 22.: Eddig kérhetik a tisztségviselők és a tagtársak a napirend (ld. fentebb) kiegészítését.

március 25.: Az elnökség eddig a napig határoz a napirend kiegészítéséről a javaslataitok alapján.

március 27.: A napirendben bekövetkezett módosításokról eddig az időpontig értesít Titeket az elnökség (ha nincs változás, nem kaptok e-mailt). (Ha az elnökség nem dönt, vagy a kérést elutasítja, vagy nem közli döntését a tagokkal, akkor a szabályszerűen nem közölt napirendbeli kérdésben vita lefolytatható, de a kérdésben határozat csak akkor hozható, ha ahhoz az összes részvételre jogosult tag hozzájárul.)

április 10.: 14:00: Közgyűlés kezdete. (14:15: határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt közgyűlés kezdete.)
A közgyűlés várhatóan 1-1,5 óra hosszat tart, utána kötetlen beszélgetés folytatható a zoom-linken a tagtársak között.