(A 2005. évi közgyűlésen elhangzott elnökségi beszámoló)

A Vega Csillagászati Egyesület jelenlegi elnökségét a 2004. február 7-i közgyűlés választotta meg a következők szerint: Csizmadia Szilárd elnök, Csizmadia Ákos titkár, Felső Géza ellenőr, Bedő Veronika, Mikics Károly, Srágli Attila és Zelkó Zoltán elnökségi tagok. Az elnökség 2004-ben április 24-én, augusztus  14-én és november 6-án ülésezett. Ezekről az ülésekről egy alkalommal egy,  egy alkalommal kettő, egy alkalommal pedig három elnökségi tag hiányzott, ez azonban egyik esetben sem okozott határozatképtelenséget.

1999 óta először történtek lényegesebb változások az elnökség összetételében. 2004-ben a korábbi hatról héttagúra bővült az elnökség: két új személy (Bedő Veronika és Srágli Attila) került az elnökségbe, míg Szekeres Tibor nem vállalt újabb megbízatást. Szekeres Tibornak elnökségi tagként 1997 és 2004 között végzett munkáját ezúton is megköszönjük. A 2004. évi közgyűlés a korábban az elnökségtől független ellenőri tisztséget beolvasztotta az elnökségbe. 1999 és 2004 között az ellenőri tisztséget Csarnai Noémi látta el, akinek tényleges és szigorú számviteli ellenőrzéseit, ellenőri munkáját megköszönjük. 2004 óta az ellenőri feladatokat a Közgyűlés döntése értelmében Felső Géza – aki korábban is tagja volt már az elnökségnek – látja el.

Az elnökség elé szinte minden esetben kész, döntésérett anyagok kerültek, írásos formában. Noha ezeket az ülés előtt az elnökségi tagok nem tudták megkapni, mivel a döntéselőkészítését végző elnök egyéb elfoglaltságai miatt általában csak az elnökségi ülést megelőző napon lett kész a határozattervezet írásban is. A benyújtott határozattervezeteken az elnökségi tagok csak kevés, de annál ésszerűbb módosításokat eszközöltek.

 

Taglétszám alakulása

 

2004-ben a tagdíjfizetés elmaradása miatt töröltünk öt főt a tagok sorából: Cser Miklóst, Glatz Katalint, Kovács János Zoltánt, Simonkay Ferencet és Sohonyai Ádámot.

 

Ugyanakkor számosan kérték felvételüket a VCSE-be. 2004-ben tagtársaink lettek: Bödör Emese, Győrffy Ákos, Győrffy Örs, Horváth Gábor, Lakatos Roland, Nagy Viktor, Pulai Gábor, Puskás Ferenc. 2005. január 1-től tagunk Mohácsi István.

 

A VCSE tagjainak száma 2005. január 1-én 45 fő volt, ez az eddigi legnagyobb taglétszám a VCSE-ben.

 

Tagtársaink közül Zala megyei 34 fő. Komárom-Esztergom megyei 2, Vas megyei 2, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1, budapesti 3, Szolnok megyei 1 fő, Veszprém megyei 1, Fejér megyei 1 fő.

 

Az Egyesület gazdálkodása

 

2004-ben az Egyesületnek a tagdíjakból 57 EFt forint bevétele volt, SZJA 1%-okból pedig 105 EFt. Mindezekhez járult még a nyári tábor 40 EFt bevétele. Pályázati eredményünk nem volt, noha Zalaegerszeg MJV-hez a nyári tábor támogatására benyújtottunk pályázatot. 2003-ról összesen 240 EFt eredményt hoztunk át, így a VCSE 2004. évi összes bevétele 443 EFt volt, ami igen szép eredmény.

 

Kiadási oldalon a két legnagyobb tételt a bankköltségek (mintegy 25 EFt) és a postaköltségek (20 EFt jelentették). A Hettyei János Díjak első néhány darabja elkészült, ezek 40 EFt-be kerültek. Számos kisebb tétellel, pl. boríték, szkenner vásárlás, pen-drive vásárlás, benzinköltségek térítése, a feb. 7-i Meteorészlelők Találkozójának kiadásai, együttesen a kiadásokat 155 EFt-re tornászták fel. Az Egyesületnek 287 EFt pénzvagyona volt az év végén.

 

Ez a jelentős gyarapodás leginkább abból áll, hogy két évig nem használtuk semmire a SZJA 1%-okat. 2005. évi terveinkben szerepel egy komolyabb, EQ-6 típusú mechanika megvásárlása és a Hettyei János Díjak elkészíttetése. Ezek összesen mintegy 300 EFt kiadást jelentenek. A fennmaradó pénz pedig el is megy a bankszámla fenntartására. Bár terveink szerint minden rendelkezésünkre álló pénzvagyont, eddig megspórolt pénzt elköltünk, igyekszünk pályázatokból fedezni, és így feltölteni az Egyesületi kasszát, illetőleg számítunk SZJA 1%-okra is. A pályázati források azonban bizonytalanok, tervezhetetlenek, ezért jó, hogy spórulásunkkal ekkora összeget halmozhatunk fel. A pénzkiadás azonban nem pénzkidobás lesz, hanem komoly értékű, magas színvonalú amatőrcsillagászati megfigyelésekhez szükséges eszközöket veszünk belőle.

 

Egyesületi CD

 

A 2003-ra tervezett VCSE CD még nem készült el, csak mintegy 70%-ban. Befejezése 2005. I. felében várható. Tartalmazni fogja a VCSE eddigi összes kiadványait, számos egyéb információt, egy csillagászati tankönyvet és sok, különböző nagy professzionális távcsövekkel készített képet.

 

Ismeretterjesztés

 

Az ismeretterjesztésnek számos színterén, így a havonkénti egyesületi összejöveteleinken előadás formájában, a honlapon cikkek formájában, és távcsöves bemutatókon, valamint a VEGA-n keresztül írásos módon végeztünk csillagászati ismeretterjesztést.

 

Bár a 2003. évi beszámolóban felhívtuk rá a figyelmet, hogy csillagászati e-szakkörünk újraindítása fontos lenne, nem sikerült megfelelő vezetőt találni rá, aki kellő szabadidővel is rendelkezne. Ezért jelenleg nincsen se valódi, se virtuális csillagászati szakkörünk.

 

Észlelőmunka

 

2004-ben az észlelőmunka fellendült. Észleltük a novemberi holdfogyatkozást, valamint az augusztusi Perseida-kitörést. Tagtársaink egyre nagyobb távcsövekkel rendelkeznek. Munkájuk segítése, előmozdítása végett 90%-ban elkészült egy, az észlelőket segítő kiadvány, kiadása 2005-ben várható. Puskás Ferenc folytatta rendkívül fontos fedési kettőscsillag-minimum észleléseit.

 

Külön kiemelendő a 2004. június 8-i Vénusz-átvonulás észlelése.

 

Kapcsolatok társszervezetekkel

 

A VCSE kiadványait megküldjük a GAE-nek, az APCSE-nek és a NAE-nek. A GAE és az APCSE rendszeresen megjelenő kiadványait, illetve a NAE alkalmi kiadványait megkaptuk. Folyamatos levelezésben állunk az MCSE Meteormegfigyelő Csoportjával.

 

Megkapjuk az International Meteor Organization, a North American Meteor Society és az American Meteor Society elektronikus körleveleit. Elhatároztuk, hogy a NAMN Notes-ban közzé fogjuk tenni megfigyeléseinket a jövőben.

 

Köszönettel tartozunk a TIT Öveges József Egyesületének és alelnöküknek, Bánfalvi Péternek, hogy rendszeresen használhatjuk 100/1000-es lencsés távcsövüket.

 

A jövőben sem célszerű bezárkóznunk. Kapcsolatainkat természetszerűleg a GAE, NAE, APCSE egyesületekkel érdemesebb szorosabbra fűznünk, erre a Vasi-Zalai Amatőrcsillagász Találkozók és a különféle találkozók kínálnak jó alkalmat. Kívánatosnak látjuk egy informálisabb szerveződés megalakítását, amely biztosítaná a rendszeres személyes találkozókat, amelyek jelenleg meglehetősen ötletszerűen és alulszervezéssel vannak lebonyolítva.

 

Megkeresett minket dr. Kolláth Zoltán, az MCSE elnöke, egyben az MCSE Kaposvári Helyi Csoportjának elnöke, a helyi csoport nevében és javaslatot tett a jövőbeni együttműködésre. A részletek tisztázása és kidolgozása 2005-re maradt.

 

Mizser Attila, az MCSE főtitkára 2004. őszén javaslatot tett egy, a VCSE és az MCSE között kötendő együttműködési megállapodás aláírására. A VCSE elnöksége 2004. nov. 6-án a maga részéről véglegesítette a szövegtervezetet, amelyet 2005. első hónapjaiban küldünk csak át – elnökünk külföldi útja miatt – az MCSE-nek. Amennyiben az MCSE-nek a szövegtervezet megfelel, akkor az aláírásra nemsokára sor kerül.

 

Elnökünk a VCSE nevében javaslatott tett a GAE-nek egy együttműködési megállapodás előkészítésére és aláírására. A szövegtervezetet 2005 folyamán fogjuk átbeszélni a GAE vezetőivel, az aláírásra és a szerződés jóváhagyására csak 2006-ban kerülhet sor leghamarább.

 

Műszerpark.

 

A VCSE 12 cm-es Newton-ja és CCD-je mellé vásároltunk egy 70/900-as refraktort is, és egy 9 és egy 6 mm-es okulárt is. Mindkét távcső kölcsönözhető. Az Amakam CCD kamera 2003. október 27-e óta kölcsön van adva a hegyhátsáli Scutum csillagvizsgáló tulajdonosának, Horváth Tibor tagtársunknak. Egyik 9 mm-es okulárunk 2003. december 13-a óta Fitos Gábor, Márk és Péter tagtársainknak van kölcsönadva. Természetesen tagjaink amatőrcsillagászati munkásságát a jövőben is szeretnénk segíteni ilyen kölcsönzésekkel, ehhez azonban két dolog kell: az egyik, hogy tagtársaink bátrabban kérjenek kölcsön egyesületi tulajdonokat, a másik, hogy megfelelő összeggel rendelkezzünk, amelyekből további beszerzéseket hajthatunk végre!

 

Egyebek

 

A VCSE-hez mintegy 15 megkeresés érkezett 2003-ban e-mailben, amelyben csillagászati szakmai kérdésekre kerestek, kértek válaszokat. A válaszokat Csizmadia Szilárd és Zelkó Zoltán készítette el és ezeket elküldtük a kérdezőknek, akik azt megköszönték. Az ilyen jellegű, csillagászati szakkérdéseket feltevő e-mailek száma egyre növekszik. Felső Géza javaslatára folyamatban van a kérdések és a válaszok összegyűjtése, és azoknak a honlap egy megfelelő szekciójában való elhelyezésének előkészítése és ezáltal nyilvánosságra hozatala.

 

2004 folyamán távcsöves bemutatókat tartottunk Bánokszentgyörgyön két alkalommal alkalmanként mintegy 40-50 érdeklődőnek, Bakon a Zalai Civil Fórumon egy alkalommal kb. 60 érdeklődőnek.

 

Konferencia: Meteorészlelők találkozója

 

  1. február 7-én, a közgyűlést követően tartottuk a „Meteorészlelők találkozója” elnevezésű konferenciánkat. Az ülések levezető elnökei Felső Géza, Simonkay Piroska és Csizmadia Szilárd voltak. A következő előadások hangzottak el:

 

Bedő Veronika:                        Más égitestekről érkezett meteoritok

Csizmadia Ákos:                       Meteorithullások az ókorban

Csizmadia Szilárd:                     A VCSE meteorészlelései és eredményei 1991-2003 között

Fitos Péter:                               Meteorithullások az utóbbi évtizedekben

Dr. Szabados László:                Távolságmérés a csillagászatban

Szente Hajnalka:                       Tíz éve történt: a Shoemaker-Levy 9 üstökös becsapódása a

Jupiterbe

Zelkó Zoltán:                            Meteorészlelés panelkamerával

 

A konferencián 28 fő vett részt, többségükben a VCSE tagjai (18 fő), valamint más Zala megyei amatőrcsillagászok, elsősorban Nagykanizsáról (6 fő), valamint Pest megyéből két fő.

 

Nyári tábor

 

  1. évi nyári táborunkat Pusztaszentlászlón, tagtársunk édesapjának házában tartottuk. A nyári táborról a VEGA (Bedő Veronika cikke) és a Meteor (Nagy Zsófia cikke) hazai szaklapok is beszámoltak.

 

A nyári táborban több, mint 1400 meteort figyeltünk meg és jegyeztük fel adataikat. Ezek értékelése elkészült és a Közgyűlést követő előadások során bemutatásra kerülnek eredményeink.

 

A nyári táborban Csizmadia Ákos (1), Csizmadia Szilárd (8), Győrffy Ákos (1), Ivanics Ferenc(1), Nagy Zsófia (2) és Szám Dorottya (1) tartottak előadásokat, összesen 14 előadásra került sor.

 

Vénusz-átvonulás

 

Az év kiemelkedő csillagászati jelensége volt a 2004. június 8-i Vénusz-átvonulás. (Ilyenre legutóbb 1882-ben került sor és legközelebb csak 2012-ben lehet ilyet látni, de Magyarországról a 2012-es esemény nem figyelhető meg teljes egészében!) Egyes tagjaink otthonukból nézték az átvonulást (Csizmadia Szilárd, Puskás Ferenc), a „központi” VCSE rendezvényre a zalaegerszegi Pais Dezső Általános Iskolában került sor, ahol Bánfalvi Péter, Csizmadia Ákos, Fitos Gábor, Fitos Márk, Fitos Péter, Szente Hajnalka és Zelkó Zoltán figyelték meg a jelenséget, illetve mutatták be több a jelenséget.

 

A Vénusz-átvonulás megfigyelésére való felkészülés során először április 17-én Simonkay Piroska és Zelkó Zoltán részt vettek a Székesfehérvárott megrendezett „Vénusz-átvonulás 2004” elnevezésű hazai amatőrcsillagászati konferencián és az elhangzottakról az ápr. 22-i egyesületi összejövetelen számoltak be. Ugyanezen az összejövetelen Bánfalvi Péter a Vénusz-átvonulások tudománytörténeti hátteréről adott elő, Csizmadia Szilárd pedig az átvonulás megfigyelésének technikai részleteire készítette fel a hallgatóságot előadásában. Májusi egyesületi összejövetelünket a Zala Hírlapban is meghirdettük, így tagtársainkon kívül a szélesebb nagyközönség is kellőképpen felkészülhetett a jelenség megfigyelésére, megismerhette tudományos hátterét.

 

Az iskoláknak kiküldött meghívők hatására kb. 350 zalaegerszegi tanuló érkezett szervezetten, akik a jelenség kivetített képét megfigyelve láthatták a Nap előtt áthaladó Vénusz bolygót, illetve Bánfalvi Péter és Csizmadia Ákos ismeretterjesztő előadásaiból értesülhettek a jelenség hátteréről, jelentőségéről.

 

Hell Miksa és Sajnovics János magyar csillagászok 1769-es vardői expedíciójának, illetve Hell ezirányú munkássága előtt tisztelegve mi is megmértük a CSE-t a Vénusz-átvonulás kontaktusainak mérésével. A tagtársaink által készített megfigyelési adatokból egy lengyelországi amatőrcsillagász megfigyelőcsoporttal együttműködve az asztronómiában alapvető jelentőségű Csillagászati Egység nagyságát is sikerült meghatározni. Az Európai Déli Obszervatórium, a Föld legnagyobb csillagászati kutatóintézetének megfigyelési programjában is részt vettünk, és adataink – mintegy 3000 további, a Föld más országaiban lévő észlelőinek adataival együtt a CSE nagy pontosságú meghatározását tették lehetővé, amelyre149 461 027.5 km-t kaptunk.  Ez a megfigyelési adat a radarcsillagászati úton kapott értéktől mindössze csak 0,7 %-kal tér el, amely tagtársaink kiváló megfigyelőképességét dicséri. Ezt az eredményt a Csillagidő 11- számában ismertettük tagjainkkal.

 

Pályázatok

 

Nagy Zsófia tagtársunk a Természet Világa c. ismeretterjesztő lap diákpályázatán, a csillagászat szekcióban 2004-ben is 1. helyezést ért el. Győrffy Ákos 2. díjat nyert dolgozatával.

 

A VCSE 14-18 éveseknek szóló csillagászati esszépályázatára 6 pályamű érkezett, amelyeket a bírálóbizottság (Bánfalvi Péter elnök, Felső Géza és Zelkó Zoltán tagok) az alábbiak szerint rangsorolt:

 

  1. Szám Dorottya (Tapolca): Az ókori filozófus csillagászoktól a modern asztronómiáig
  2. Ivanics Ferenc (Balatonkenese): Az űrkutatás jövője
  1. Csizmadia Tamás (Sármellék): Planetáris ködök
  1. Görgics Krisztina (Dunaföldvár): Bolygók
  1. Nagy Viktor (Zalaegerszeg): A csillagok fejlődése
  1. Zilizi Nikolett (Budapest): A galaxisok szerkezete

 

Az első helyezett ingyenesen vehetett részt nyári táborunkban, a többiek könyvjutalmat és a tábori részvételi díjból 1000.- Ft kedvezményt kaptak.

 

 

Kiadványok

 

2004-ben kiadtuk a Csillagidő c. 2 oldalas egyesületi tájékoztató 5-14. számait.

 

2004-ben publikáltuk a VEGA 67-69. számait, amely összesen 55 oldal terjedelmű csillagászati szakcikkeket tartalmazott.

 

 

Egyesületi összejövetelek

 

  1. folyamán a következő egyesületi összejöveteleket tartottuk:

 

Dátum Előadás címe Résztvevők száma
január 17. A csillagászat legújabb eredményei (Csizmadia Szilárd)

Észlelés

4 fő
február 7. Közgyűlés, Meteorészlelők Találkozója 29 fő
március 20. A Földön kívüli élet kutatása (Csizmadia Szilárd) 9 fő
április 24. Mit és hogyan észleljünk 2004. 06. 08-án? (Csizmadia Szilárd)

Vénusz – átvonulások a történelemben (Bánfalvi Péter)

A Vénusz – átvonulás megfigyelésének biztonsági szabályai (Zelkó Zoltán)

14 fő
május 21. A Vénusz – átvonulás (Csizmadia Szilárd) 11 fő
október 2. Amatőrcsillagászati megfigyelési lehetőségek városból (Csizmadia Szilárd) 11 fő
nov. 6. Hogyan keletkezett a Világegyetem? (Csizmadia Szilárd) 12 fő
dec. 11. A Mars-kutatás legújabb eredményei (Bánfalvi Péter)

Fedési jelenségek kettőscsillagokban (Győrffy Ákos)

Élménybeszámoló a Cape Canaveral-i Űrközpont meglátogatásáról (Lakatos Roland)

11 fő

 

Honlap

Honlapunkat továbbfejlesztettük, amelyet a SiS Solution Bt. Támogatásával tartottunk fenn. Az oldal látogatóinak számát havonkénti bontásban 2003. augusztusától a 2005. februári időszakig a mellékelt diagram mutatja. A honlapon keresztül igen sokan kerültek kapcsolatba velünk, így a honlap tartalmi fejlesztése kiemelt feladat volt és lesz a jövőben is.

A honlap szerkezete kismértékben változott, és számos új, magas színvonalú, nemegyszer hazai csillagászati kutatóintézetek csillagászai és fizikusai is megtiszteltek minket írásaikkal, amelyek honlapunkon olvashatók (pl. Dr. Szabados László, az MTA doktora és az MTA Csillagászati Kutatóintézete tudományos főmunkatársa, Dr. Horváth Tibor, a Pécsi Tudományegyetem docense és Csillagászati Tanszékének vezetője, Dr. Tóth Imre, azt MTA CSKI tudományos főmunkatársa). Külön értéke e dolgozatoknak, hogy előadás formájában valamelyik VCSE rendezvényen el is hangzottak. A hazai tudományos élet e szakembereinek megtisztelő figyelmét ezúton is köszönjük.

 

Összegzés

A Vega Csillagászati Egyesület 2004-ben minden korábbinál több munkát vállalt fel és a megelőző időszakok bármelyikét tekintve sokkal több tagtársunk vállalt részt az előadásokból, a programok lebonyolításából, az észlelésekből, amely az Egyesület aktivitásának növekedéséhez vezetett. Tagtársainknak ezúton mondunk köszönetet támogatásukért és munkájukért.